Paraphrase"Some people think young children should get formal study at school as early as possible. However, others believe that children should not go to school until 7 years old"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"Some people think young children should get formal study at school as early as possible. However, others believe that children should not go to school until 7 years old"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"Some people think young children should get formal study at school as early as possible. However, others believe that children should not go to school until 7 years old"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • There is a debate about the appropriate age for young children to start formal schooling, with some advocating for early initiation, while others argue for a delay until the age of 7.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"delay"tiếng anh
  • The question of when young children should start formal education is a contentious issue, with some advocating for an early start and others promoting a delayed entry at the age of 7.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "start" 
  • There are divergent views on when children should begin formal schooling, with some advocating for an early initiation, while others contend that waiting until the age of 7 is more appropriate.
  • Whether young children should begin formal education at an early age or wait until the age of 7 is a topic of debate, with some supporting early schooling and others advocating for a delayed start.
  • The appropriate age for young children to begin formal education is a matter of contention, with some promoting early schooling and others advocating for a delayed entry at 7 years old.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE