Paraphrase"solution (n)"(Diễn đạt"biện pháp"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"solution (n)"(Diễn đạt"biện pháp"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Approach: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: What is the best approach to this situation?
 • Course of action: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: What course of action should we take?
 • Key: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The key to solving this problem is...
 • Method: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: What method should we use to solve this problem?
 • Resolution: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • What is the resolution to this conflict?
   • The resolution to the rising crime problem requires collective effort.
   • A long-term resolution to crime involves social reforms and community engagement.
 • Remedy:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • What is the remedy for this problem?
   • Finding a remedy for the crime epidemic is crucial for community safety.
 • Answer:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We must seek an answer to the crime wave plaguing our city.
 • Fix:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A comprehensive fix for the crime issue necessitates a multi-pronged approach.
 • Countermeasure:

 • Approach:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We need a new approach to tackle the complex issue of crime.
 • Strategy:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Developing a comprehensive strategy is essential in curbing criminal activities.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE