Paraphrase"PROFIT (N)"(Diễn đạt"LỢI NHUẬN"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"PROFIT (N)"(Diễn đạt"LỢI NHUẬN"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Revenue:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is interesting to note that shippers obtain the largest rate of revenue, at 55%.
 • Earnings:

 • Income:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is interesting to note that shippers obtain the largest rate of income, at 55%.
 • Gains:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is interesting to note that shippers obtain the largest rate of gains, at 55%.
 • Returns:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is interesting to note that shippers obtain the largest rate of returns, at 55%.
 • Profits earned:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is interesting to note that shippers earn the highest proportion of profits, at 55%.
 • Profit margins:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is interesting to note that shippers have the widest profit margins, at 55%.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE