Paraphrase"side effects"(Diễn đạt"tác dụng phụ"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"side effects"(Diễn đạt"tác dụng phụ"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"side effects"(Diễn đạt"tác dụng phụ"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Adverse Reactions:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Not dissimilar to the repercussions of drugs, alcohol, and tobacco, fast food engenders various serious health issues for humans.

 • Unintended Outcomes:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Much like the unintended outcomes of drugs, alcohol, and tobacco, fast food leads to several severe health concerns for humans.
 • Undesirable Consequences:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Similar to the undesirable consequences of drugs, alcohol, and tobacco, fast food gives rise to numerous serious health issues in humans.
 • Negative Impacts:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Fast food, akin to drugs, alcohol, and tobacco, exerts negative impacts on human health, causing various serious problems.
 • Aftereffects:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Following the pattern of drugs, alcohol, and tobacco, fast food manifests aftereffects that contribute to significant health problems for humans.
 • Downsides:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Comparable to the downsides of drugs, alcohol, and tobacco, fast food contributes to multiple serious health problems among humans.
 • Consequential Issues:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Fast food, much like drugs, alcohol, and tobacco, results in consequential issues that pose serious health risks for humans.
 • Ramifications:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Not dissimilar to the ramifications of drugs, alcohol, and tobacco, fast food brings about numerous serious health problems for humans.
 • Secondary Effects:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Similar to the secondary effects of drugs, alcohol, and tobacco, fast food has several serious health implications for humans.
 • Aftermath:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Following the same pattern as drugs, alcohol, and tobacco, fast food leaves an aftermath marked by numerous serious health problems for humans.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR