Paraphrase"should"(Diễn đạt"nên"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"should"(Diễn đạt"nên"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • ought to: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some actions ought to be implemented to tackle them.
 • need to: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some actions need to be implemented to tackle them.
 • are required to: 
 • are advised to: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some actions are advised to be implemented to tackle them.
 • are recommended to: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some actions are recommended to be implemented to tackle them.
 • are encouraged to: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some actions are encouraged to be implemented to tackle them.
 • are expected to: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some actions are expected to be implemented to tackle them.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0