Paraphrase"service"tiếng anh(Diễn đạt"dịch vụ"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"service"tiếng anh(Diễn đạt"dịch vụ"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Assistance:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The assistance was top-notch for our group of 10, and the restaurant treated us with highly professional and prompt assistance.
 • Aid:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The aid was top-notch for our group of 10, and the restaurant treated us with highly professional and prompt aid.
 • Support:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The support was top-notch for our group of 10, and the restaurant treated us with highly professional and prompt support.
 • Hospitality:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The hospitality was top-notch for our group of 10, and the restaurant treated us with highly professional and prompt hospitality.
 • Serviceability:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The serviceability was top-notch for our group of 10, and the restaurant treated us with highly professional and prompt serviceability.
 • Customer care:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The customer care was top-notch for our group of 10, and the restaurant treated us with highly professional and prompt customer care.
 • Catering:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The catering was top-notch for our group of 10, and the restaurant treated us with highly professional and prompt catering.
 • Provision:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The provision was top-notch for our group of 10, and the restaurant treated us with highly professional and prompt provision.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE