Paraphrase"Scuba diving"(Diễn đạt"lặn có bình khí"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"Scuba diving"(Diễn đạt"lặn có bình khí"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Underwater diving: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I enjoy underwater diving as a hobby during my vacations."
 • Deep-sea exploration: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Deep-sea exploration has always fascinated me, so I took up this thrilling activity."
 • Aqua diving: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Aqua diving in the crystal-clear waters of the Maldives was an unforgettable experience."
 • Undersea exploration: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Undersea exploration provides an opportunity to discover shipwrecks and coral reefs."
 • Seafloor adventure: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Seafloor adventure through scuba diving has given me a new perspective on marine ecosystems."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE