Paraphrase"school"(Diễn đạt"trường học"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"school"(Diễn đạt"trường học"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Educational institution

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "On the one hand, there are several reasons why assigning educational institutions to teach students to be a decent part of the community is supported by some individuals."

 • Educational establishment

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "On the one hand, there are several reasons why assigning educational establishments to teach students to be a decent part of the community is supported by some individuals."

 • Academic establishment
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Schools are academic establishments that prepare students for higher education and the workforce.
 • Learning/Educational establishments
 • Educational organizations
 • Educational centers
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE