Paraphrase"one-person households" (Diễn đạt"hộ gia đình một người"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"one-person households" (Diễn đạt"hộ gia đình một người"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)!

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Subordinating Conjunctions

II. Paraphrase"one-person households" (Diễn đạt"hộ gia đình một người"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Individual Residences:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The pie chart illustrates the bedroom distribution in individual residences.
 2. Solo Dwellings:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The chart depicts the bedroom distribution in solo dwellings.
 3. Single-Person Homes:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The numbers of bedrooms in single-person homes are presented in the pie chart.
 4. Unaccompanied Residences:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The chart provides information on the bedroom distribution in unaccompanied residences.
 5. Solo Accommodations:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Solo accommodations are represented in the pie chart, detailing the number of bedrooms.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE