Các cách nói "Làm ai đó bị gì" (make sb adj) trong IELTS

· Cách diễn đạt,Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi) IELTS TUTOR hướng dẫn thêm các cách diễn đạt "Làm ai đó bị gì" trong IELTS

1. Make sb adj hoặc Make sb do sth

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng từ MAKE

2. Drive sb to do sth: khiến ai làm gì

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cụm drive me into a corner: đẩy đến bước đường cùng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The arguments and violence drove her to leave home.

3. lead sb to do sth: khiến ai làm gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • What led you to think that? 
  • I was led to believe that breakfast was included.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc