Các cách nói "Làm ai đó bị gì" (make sb adj) trong IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn các cấu trúc cũng như từ vựng mới trong các bài báo mới, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm các cách diễn đạt "Làm ai đó bị gì" trong IELTS

1. Make sb adj hoặc Make sb do sth

2. Drive sb to do sth: khiến ai làm gì

Cụm drive me into a corner: đẩy đến bước đường cùng

Ví dụ:

  • The arguments and violence drove her to leave home.

3. lead sb to do sth: khiến ai làm gì

Ví dụ:

  • What led you to think that? 
  • I was led to believe that breakfast was included.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK