Paraphrase từ "lazy" (Diễn đạt "lười biếng" tiếng anh)

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Paraphrase từ "lazy" (Diễn đạt "lười biếng" tiếng anh)

I. Paraphrase "lazy" IELTS SPEAKING

1. a couch potato

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a couch potato dùng để chỉ một người lười biếng (A ‘couch potato’ is a lazy person)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Don’t be a couch potato. Come to the park with us. (IELTS TUTOR giải thích: Đi dạo công viên với chúng tớ đi, cậu đừng lười biếng nữa.).

2. Lounging around

=‘Lounging around’ also describes the activity of someone who is lying or sitting around, typically relaxing, or doing nothing.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ‘Lounging around’ cũng dùng để mô tả hoạt động của người đang nằm hoặc ngồi thư giãn và không làm gì cả

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Stop lounging around. Go and do your homework. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng nằm đó và không làm gì cả. Dậy và làm bài tập của con đi.)

   II. Paraphrase "lazy" IELTS WRITING

   1. Work-shy

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Work-shy (a) /ˈwɜːk.ʃaɪ/: disliking work and trying to avoid it when possible Example:

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Most of the unemployed are not work-shy and genuinely do want jobs.

   2. Slothful

   IELTS TUTOR lưu ý:

   Slothful (a) /ˈsləʊθ.fəl/: lazy

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • slothful adolescents 

   3. inactive

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • inactive (a) /ɪnˈæk.tɪv/: doing nothing 

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • It’s bad for your health to be physically inactive.

   4. Shiftless

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • Shiftless (a) /ˈʃɪft.ləs/: lazy and not having much determination or a clear purpose

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • He called the young people shiftless, lazy and good-for-nothing.

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc