Paraphrase"In my eyes"(Diễn đạt"trong mắt tôi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"In my eyes"(Diễn đạt"trong mắt tôi"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • From my perspective

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "From my perspective, the singer's talent is undeniable."
 • In my view

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In my view, this singer is a true musical virtuoso."
 • As I see it

 • To me

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "To me, the singer's voice is like a soothing melody."
 • From where I stand

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "From where I stand, this singer has a promising career ahead."
 • As per my perception

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "As per my perception, the singer's charisma shines on stage."
 • To my way of thinking

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "To my way of thinking, this singer is a rising star in the music industry."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE