Cách dùng tính từ"voluntary"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"voluntary"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"voluntary"tiếng anh

1. Mang nghĩa"tự nguyện, tự ý, tự ý định của bản thân ai"

=done willingly, not because you are forced a voluntary agreement

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Attendance on the course is purely voluntary. 
 • To pay voluntary contributions into a pension fund 
 • He took voluntary redundancy.

2. Mang nghĩa"tự nguyện, không cần nhận lương (công việc)"

=(of work) done by people who choose to do it without being paid

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, voluntary đứng trước noun
 • voluntary services/bodies/agencies/organizations (= organized, controlled or supported by people who choose to do this and are usually not paid) 
 • the voluntary sector (= organizations which are set up to help people and that do not make a profit, for example charities)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I do some voluntary work at the local hospital. 
 • The prisoner made a voluntary statement (IELTS TUTOR giải thích:người tù đã tự nguyện làm bản cung khai)
 • Attendance at the next tea-party is purely voluntary (IELTS TUTOR giải thích:việc tham dự bữa tiệc trà sắp tới là hoàn toàn tự nguyện)
 • She works there on a voluntary basis. 

3. Mang nghĩa"(người) làm công việc tình nguyện"

=(of a person) doing a job without wanting to be paid for it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, voluntary đứng trước noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The homeless hostel is staffed by voluntary workers.
 • Cooperation is promoted on a voluntary basis (IELTS TUTOR giải thích: công cuộc hợp tác được xúc tiến trên cơ sở tự nguyện)
 • A voluntary organization (IELTS TUTOR giải thích: một tổ chức thiện nguyện)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE