Paraphrase"I do admit that salary is almost everyone's concern when they get a job because people need to meet their expenses on a daily basis."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"I do admit that salary is almost everyone's concern when they get a job because people need to meet their expenses on a daily basis."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • I acknowledge that salary is a primary concern for most people when they begin a job because it is essential to meet their daily expenses.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "expense" tiếng anh
  • I agree that salary is a significant/crucial factor for individuals when they start working since it is necessary to cover their daily expenses/meet their daily needs.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "cover" tiếng anh
  • I concur that salary is an essential concern for people when they begin a job since it is crucial for their daily livelihood.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE