Paraphrase"I also think that the job is pretty easy. Writing a weekly blog will be the main thing I need to do. Beyond that, I may spoil myself as much as I like."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"I also think that the job is pretty easy. Writing a weekly blog will be the main thing I need to do. Beyond that, I may spoil myself as much as I like."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • In my opinion, the job is quite straightforward. My main responsibility/obligation will be writing a blog on a weekly basis, and I can indulge myself in other activities as much as I want.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "obligation" tiếng anh
  • I find the job to be fairly uncomplicated. My primary duty would be to produce a blog post every week....  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"duty"tiếng anh
  • The job appears to be quite simple to me. The primary task would be to write a blog entry once a week, and then I can treat myself as much as I want.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "appear" tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE