Paraphrase"headphone"(Diễn đạt"tai nghe"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"headphone"(Diễn đạt"tai nghe"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý, 2 từ đầu tiên được dùng rất phổ biến nhé:

 • Earphones: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I use earphones to listen to music while I work
 • Earpiece: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The doctor gave me an earpiece to help me hear better.
 • Ear gear
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new ear gear I purchased provides excellent sound quality for my workouts.
 • Earwear
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My new wireless earwear allows me to enjoy music without any cords.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0