Paraphrase"happen"(Diễn đạt"diễn ra, xảy ra"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"happen"(Diễn đạt"diễn ra, xảy ra"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Occur: IELTS TUTOR xét ví dụ: While atmospheric warming is not likely to occur in the near future, air pollution, primarily caused by transportation emissions and industrial waste production, is a pressing concern these days.

  • Take place: IELTS TUTOR xét ví dụ: While atmospheric warming is not expected to take place in the near future, air pollution, predominantly caused by transportation emissions and industrial waste production, is a pressing concern these days.

  • Arise: IELTS TUTOR xét ví dụ: While atmospheric warming is not predicted to arise in the near future, air pollution, mainly stemming from transportation emissions and industrial waste production, is a pressing concern these days.

  • Manifest: IELTS TUTOR xét ví dụ: While atmospheric warming is not going to manifest in the near future, air pollution, primarily resulting from transportation emissions and industrial waste production, is a pressing concern these days. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase "it is clear that" như thế nào?

  • Develop: IELTS TUTOR xét ví dụ: While atmospheric warming is not expected to develop in the near future, air pollution, predominantly caused by transportation emissions and industrial waste production, is a pressing concern these days.

  • Unfold: IELTS TUTOR xét ví dụ: While atmospheric warming is not likely to unfold in the near future, air pollution, mainly resulting from transportation emissions and industrial waste production, is a pressing concern these days.

  • Take place: IELTS TUTOR xét ví dụ: While atmospheric warming is not going to take place in the near future, air pollution, primarily caused by transportation emissions and industrial waste production, is a pressing concern these days.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE