Paraphrase"fresh fruits"(Diễn đạt"trái cây tươi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"fresh fruits"(Diễn đạt"trái cây tươi"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Fresh produce

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The local market offers a wide selection of fresh produce.
 • Newly harvested fruits

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: These newly harvested fruits are at their peak of flavor.
 • Juicy fruits

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The orchard was filled with rows of juicy fruits ready for picking.
 • Orchard-fresh fruits

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Our breakfast includes a variety of orchard-fresh fruits.
 • Natural fruits

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I enjoy snacking on natural fruits instead of processed snacks.
 • Garden-fresh fruits

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We love making garden-fresh fruit salads during summer.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE