Paraphrase"FREE"(Diễn đạt"RẢNH RỖI, CÓ THỜI GIAN RỖI"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách Paraphrase"FREE"(Diễn đạt"RẢNH RỖI, CÓ THỜI GIAN RỖI"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"FREE"(Diễn đạt"RẢNH RỖI, CÓ THỜI GIAN RỖI"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Available

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I used to consider reading as just a hobby whenever I had time available.
 • Unoccupied

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I've always seen reading as a pastime when I found myself unoccupied.
 • Idle

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Whenever I was idle, I would immerse myself in the world of literature.
 • Vacant

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I would embrace literature as a hobby during moments when my schedule was vacant.
 • Unrestricted

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In my unrestricted moments, I developed a strong addiction to literature.
 • Loose

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Reading was more than a hobby for me; it was something I did when my time was loose.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR