Paraphrase"education"(Diễn đạt "giáo dục" tiếng anh)

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0? & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"education"(Diễn đạt "giáo dục" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh

II. Paraphrase"education"(Diễn đạt "giáo dục" tiếng anh)

 1. Academic Pursuit:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Engaging in a dedicated academic pursuit results in improved career prospects and increased financial stability.
 2. Intellectual Development:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Focusing on intellectual development is instrumental in securing more lucrative employment and financial advancement.
 3. Cognitive Enrichment:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The pursuit of cognitive enrichment is a pathway to securing better employment opportunities and financial prosperity.
 4. Knowledge Acquisition:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The acquisition of knowledge is closely tied to improved job prospects and enhanced financial well-being.
 5. Academic Advancement:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Striving for academic advancement is crucial for unlocking better job prospects and achieving financial success.
 6. Educational Attainment:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Higher educational attainment is strongly correlated with improved career prospects and increased financial stability.
 7. Cultivation of Knowledge:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The cultivation of knowledge is key to gaining access to better job opportunities and achieving financial well-being.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE