Paraphrase"drawing (n)"(Diễn đạt"bức tranh"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"drawing (n)"(Diễn đạt"bức tranh"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Artwork (n)

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The museum featured a stunning collection of contemporary artworks.
  • Creation (n)

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: His creation on the canvas evoked deep emotions in the viewers.
  • Portrayal (n)

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The portrayal of the historical event in the painting was both accurate and moving.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE