Paraphrase cụm"to attend lectures"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"to attend lectures"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Participate in academic talks - IELTS TUTOR xét ví dụ: "I will participate in academic talks at the university."
  • Attend educational discussions - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Students are expected to attend educational discussions as part of their coursework."  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt EDUCATED, UNEDUCATED, EDUCATIVE ...
  • Take part in class sessions - IELTS TUTOR xét ví dụ: "It's important to take part in class sessions to get the most out of your education."
  • Sit in on educational speeches - IELTS TUTOR xét ví dụ: "I like to sit in on educational speeches to broaden my knowledge on different topics."  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"speech"tiếng anh
  • Listen to academic lectures - IELTS TUTOR xét ví dụ: "I enjoy listening to academic lectures from different professors."
  • Show up to educational talks - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Students who show up to educational talks tend to perform better in their studies."
  • Be in attendance at classroom discussions - IELTS TUTOR xét ví dụ: "It's important to be in attendance at classroom discussions to gain a better understanding of the subject matter."
  • Participate in academic seminars - IELTS TUTOR xét ví dụ: "I plan to participate in academic seminars to enhance my knowledge on the topic."
  • Engage in educational presentations - IELTS TUTOR xét ví dụ: "It's important to engage in educational presentations to enhance your learning experience."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE