Paraphrase cụm"qualifications and skills"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"qualifications and skills"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Competencies and abilities
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company is looking for someone with the right competencies and abilities to fill the role.
 • Qualifications and talents 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Mary's qualifications and talents make her an ideal candidate for the job.
 • Education and proficiencies 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Sam's education and proficiencies in the field make him stand out from other applicants.
 • Knowledge and aptitudes
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The position requires specific knowledge and aptitudes that only a few candidates possess.
 • Experience and capabilities  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "Capability" tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The job description lists the required experience and capabilities for the role.
 • Expertise and proficiencies 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company is seeking someone with expertise and proficiencies in various areas.
 • Training and abilities 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company provides training to help employees develop the necessary abilities for the job.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE