Paraphrase cụm"pave the way for"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"pave the way for"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. to initiate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This invention initiated man's travelling into space (IELTS TUTOR giải thích: Phát minh đó mở đường cho nhân loại đi vào vũ trụ)

2. to prepare the ground/way

3. to pave/clear the way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This will pave the way for a truly representative Iraqi government, which respects human rights and spends Iraq's wealth not on palaces and weapons of mass destruction, but on schools and hospitals. (IELTS TUTOR giải thích: Điều này sẽ mở đường cho một chính phủ thực sự đại diện cho I-rắc, một chính phủ tôn trọng nhân quyền , dùng tiền của I-rắc phục vụ trường học và bệnh viện , chứ không vì các cung điện và vũ khí huỷ diệt hàng loạt)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK