Paraphrase cụm"historical figures"(Diễn đạt"nhân vật lịch sử"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"historical figures"(Diễn đạt"nhân vật lịch sử"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Figures from the past
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's important to learn about figures from the past to gain a better understanding of our present society.
 • Important people in history
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Important people in history have contributed to shaping the world we live in today.
 • Notable individuals from the past  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"remarkable"tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The notable individuals from the past can teach us valuable lessons about life.
 • Prominent figures from history
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Prominent figures from history are often celebrated for their contributions to society.
 • Historical personalities
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Historical personalities played a vital role in shaping the course of history.
 • Key figures from the past
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Key figures from the past have left an indelible mark on society.
 • Influential people from history
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many influential people from history have helped shape the modern world.
 • Famous individuals from the past
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Famous individuals from the past often become the subject of study and inspiration.
 • Iconic figures from history
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Iconic figures from history are revered for their contributions to society.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE