Paraphrase cụm"eating at restaurants"(Diễn đạt"ăn ngoài, ăn tiệm"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"eating at restaurants" tiếng anh (Diễn đạt"ăn ngoài, ăn tiệm"), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase cụm"eating at restaurants" tiếng anh (Diễn đạt"ăn ngoài, ăn tiệm")

1. dine out # dine at home

2. eat out

3. indulge in restaurants / indulge yourself at/in restaurants

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "indulge" tiếng anh

4. fine dining at restaurants

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK