Paraphrase cụm"Along the main road"(Diễn đạt"dọc đường chính"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"Along the main road"(Diễn đạt"dọc đường chính"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • "Along the avenue" - This refers to a broad and tree-lined street in a city.

 • "On the primary road" - This refers to the main road that leads to a destination.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "We followed the signs to the park along the primary road."

 • "On the main route/road" - This refers to the primary path or road that leads to a destination.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • "We took the main route to the airport, avoiding the back roads."

   • The addition of housing on the main road and the expansion of the primary school with two new blocks led to the replacement of shops.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"expansion" tiếng anh
   • Shops on the main road were replaced with housing, and the primary school was extended with two new blocks.
 • "Along the primary street" - This refers to the main street or road in a town or city.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The town hall is located along the primary street of the town."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE