Paraphrase"cuisine"(Diễn đạt"ẩm thực"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"cuisine"(Diễn đạt"ẩm thực"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Food culture:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My family and I wanted to explore a new food culture."
 • Gastronomy:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My family and I wanted to delve into a new realm of gastronomy."
 • Culinary art:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My family and I wanted to savor the delights of a different culinary art."
 • Dishes:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My family and I wanted to taste different dishes."
 • Food specialties:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My family and I wanted to explore the specialties of a new region's food."
 • Culinary diversity:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My family and I wanted to embrace the culinary diversity of another culture."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE