Paraphrase"concentration"(Diễn đạt"sự tập trung"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"concentration"(Diễn đạt"sự tập trung"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Focus

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "To excel in academics, one must maintain a high level of focus during study sessions."

 • Attention

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The teacher requested the students' full attention during the important lecture."

 • Dedication

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "His dedication to training and practice led to his remarkable improvement in sports."

 • Diligence

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Diligence is a key factor in achieving success in any endeavor."

 • Engagement

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Active engagement in the learning process enhances comprehension and retention."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE