Paraphrase"complaints made about noises"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"complaints made about noises"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"Korean restaurants"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Grievances about noise

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The number of grievances about noise from roadworks and traffic soared since 1988 after a steady period during the first half of the decade."
 • Noise-related complaints

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Noise-related complaints from roadworks and traffic soared since 1988 after a steady period during the first half of the decade."
 • Objections to noise

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The number of objections to noise from roadworks and traffic soared since 1988 after a steady period during the first half of the decade."
 • Concerns about noise levels

 • Complaints regarding/concerning noise

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The number of complaints regarding noise from roadworks and traffic soared since 1988 after a steady period during the first half of the decade."
 • Criticisms about noise

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The number of criticisms about noise from roadworks and traffic soared since 1988 after a steady period during the first half of the decade."
 • Displeasure with noise

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The number of instances of displeasure with noise from roadworks and traffic soared since 1988 after a steady period during the first half of the decade."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE