Paraphrase từ "cheap"

(Diễn đạt "rẻ" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cung cấp thêm Paraphrase từ "cheap" (Diễn đạt "rẻ" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase từ "cheap"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a bargain (n) món hời
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The bag was a real bargain.
 • reasonably priced (adj) giá hợp lí
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: You may be able to get a more reasonably priced shirt in Black Friday
 • inexpensive (adj) không đắt
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: They have inexpensive men’s clothes.
 • dirt cheap (adj) (= very cheap)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Almost every books they sell is dirt cheap.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK