Paraphrase câu"The world will become more fascinating as cultural diversity expands."

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"The world will become more fascinating as cultural diversity expands.", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • As cultural diversity grows/expands, the world will become a more intriguing place/a more dynamic and exciting place.
  • An increase in cultural diversity/The expansion of cultural diversity will make the world a more captivating place to live in/a more engaging place to be.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ"expand"tiếng anh
  • The world will be enriched/will become more vibrant as cultural diversity continues to expand/ultural diversity increases.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ"extend"tiếng anh
  • A greater diversity of cultures will lead to a more interesting and diverse world.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE