Paraphrase"campaign"(Diễn đạt"chiến dịch"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"campaign"(Diễn đạt"chiến dịch"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Effort: IELTS TUTOR xét ví dụ: The environmental effort to reduce plastic waste is gaining momentum.
  • Initiative: IELTS TUTOR xét ví dụ: The literacy initiative aims to promote reading among children.
  • Drive: IELTS TUTOR xét ví dụ: The vaccination drive aims to immunize the entire population.
  • Movement: IELTS TUTOR xét ví dụ: The civil rights movement fought for equality and justice.
  • Project: IELTS TUTOR xét ví dụ: The project for wildlife conservation needs more support.
  • Undertaking: IELTS TUTOR xét ví dụ: The humanitarian undertaking provides aid to refugees.
  • Advocacy: IELTS TUTOR xét ví dụ: The advocacy for clean energy is gaining support worldwide.
  • Mission: IELTS TUTOR xét ví dụ: The space exploration mission was a significant achievement.
  • Endeavor: IELTS TUTOR xét ví dụ: The community endeavor aims to revitalize the neighborhood.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE