Paraphrase"Being cousins of the same age has led to a close relationship between us as we have known each other since we were young."

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Being cousins of the same age has led to a close relationship between us as we have known each other since we were young.", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Our cousin relationship and shared age has led to a close bond between us​/Being cousins of the same age has led to a close relationship between us as we have known each other since we were young.

  • Our strong connection was established as cousins of the same age, resulting in a close relationship that has lasted till today.

  • Our strong bond/close relationship is a result of being cousins and having the same age, and we have been close since we were young/ a result of being cousins and sharing the same age and having known each other since we were young.>> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"bond"tiếng anh

  • Our relationship has been close/Our close relationship developed since childhood as a result of our cousin connection and same age.

  • Our close relationship has been forged/sustained from our childhood years as cousins of the same age/since childhood as cousins of the same age.>> IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH DÙNG TỪ "MAKE"TIẾNG ANH

  • Our strong bond as cousins of the same age has continued to this day....

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE