Paraphrase"at an adult education centre"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"at an adult education centre"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"at an adult education centre"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • In an adult learning center
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many retirees take up new hobbies and skills in an adult learning center.
 • At a vocational training school

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She gained certification in culinary arts at a vocational training school.
 • In a night school

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He studied accounting in a night school while working full-time during the day.
 • In an adult education class

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many people in the community participate in an adult education class to learn new languages.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE