Cách dùng "anywhere" tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng "anywhere" tiếng anh

I. Dùng "anywhere" như đại từ

Mang nghĩa"một chỗ nào đó; một nơi nào đó"

=used in negative sentences and in questions instead of somewhere

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I don't have anywhere to stay. 
 • I haven't anywhere to stay (IELTS TUTOR giải thích:  tôi chẳng có chỗ nào để ở lại)
 • Do you know anywhere /where I can buy a second-hand typewriter? (IELTS TUTOR giải thích:  bạn có biết chỗ mua máy chữ cũ không?)
 • Do you know anywhere I can get my bike repaired?

II. Dùng "anywhere" như trạng từ

Mang nghĩa"bất kỳ chỗ nào, bất cứ nơi đâu"

=in, at or to any place, when it does not matter where

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Anywhere thường dùng sau câu hỏi và câu phủ định

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I can't see it anywhere. 
 • Did you go anywhere interesting? 
 • Many of these animals are not found anywhere else. 
 • He's never been anywhere outside Britain.
 • We can go anywhere you like (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi có thể đi bất cứ chỗ nào anh thích)
 • If you want to go anywhere else, let me know (IELTS TUTOR giải thích:  anh muốn đi đâu nữa thì cho tôi biết)
 • Put the box down anywhere. 
 • An accident can happen anywhere. 
 • I could go anywhere in the world.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE