Paraphrase"As countries develop, more and more people buy and use their own cars."IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase"As countries develop, more and more people buy and use their own cars."IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"Some people believe that people who read books can develop more imagination and language skills than whose who prefer watching TV"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • As nations progress, an increasing number of individuals purchase and utilize personal automobiles.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"progress"tiếng anh
  • With the development of a country, there is a rise in the number of people who purchase and use their own vehicles.
  • As a country advances/grows, more individuals own and operate private cars/the usage and ownership of private cars also increase.
  • The more developed a country becomes, the greater the number of people who choose to own and use their own cars.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE