Paraphrase"article"(Diễn đạt"bài báo"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP thí sinh có thể tham khảo thêm Paraphrase"article"(Diễn đạt"bài báo"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"article"(Diễn đạt"bài báo"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Composition: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Regarding the open time of Phong Nha cave, recent months have seen changes to welcome tourists all days including weekends, whereas your composition mentioned that it closes on Sunday, which is not updated."
 • Report: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Regarding the open time of Phong Nha cave, recent months have seen changes to welcome tourists all days including weekends, whereas your report mentioned that it closes on Sunday, which is not updated."
 • Paper: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Regarding the open time of Phong Nha cave, recent months have seen changes to welcome tourists all days including weekends, whereas your paper mentioned that it closes on Sunday, which is not updated."
 • Document: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Regarding the open time of Phong Nha cave, recent months have seen changes to welcome tourists all days including weekends, whereas your document mentioned that it closes on Sunday, which is not updated."
 • Publication: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Regarding the open time of Phong Nha cave, recent months have seen changes to welcome tourists all days including weekends, whereas your publication mentioned that it closes on Sunday, which is not updated."
 • Piece of writing: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Regarding the open time of Phong Nha cave, recent months have seen changes to welcome tourists all days including weekends, whereas your piece of writing mentioned that it closes on Sunday, which is not updated."
 • Essay: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Regarding the open time of Phong Nha cave, recent months have seen changes to welcome tourists all days including weekends, whereas your essay mentioned that it closes on Sunday, which is not updated."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE