Paraphrase"an island before and after the construction of some tourist facilities"IELTS WRITING TASK 1

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"an island before and after the construction of some tourist facilities"IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The island's transformation due to the addition of tourist amenities:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The island underwent a significant transformation due to the addition of various tourist amenities.
 • Changes on the island brought about by the development of tourist facilities:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The island witnessed noticeable changes brought about by the development of tourist facilities.
 • Alterations to the island landscape following the establishment of tourist infrastructure:

 • The island's evolution with the introduction of tourist amenities:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The island experienced an evolution with the introduction of various tourist amenities.
 • The island's transition from its initial state to one with developed tourist facilities:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The island transitioned from its initial state to one equipped with developed tourist facilities.
 • The island's changes before and after tourist facilities were put in place:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The island experienced substantial changes before and after tourist facilities were put in place.
 • The island's progression after the integration of tourist amenities:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The island showed significant progression after the integration of various tourist amenities.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE