Paraphrase"an adventure"(Diễn đạt"chuyến phiêu lưu"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"an adventure"(Diễn đạt"chuyến phiêu lưu"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • "An audacious journey"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Setting out on an audacious journey often involves facing challenges and uncertainties."
 • "A bold undertaking"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "A bold undertaking requires courage and a willingness to take risks for potential rewards."
 • "A challenging expedition"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Taking on a challenging expedition can lead to personal discovery and self-improvement."
 • "An exhilarating voyage"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "An exhilarating voyage can provide thrills and unexpected outcomes, driving individuals to take risks."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE