Giải thích "line of work"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích "line of work"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"line"tiếng anh

 

II. Giải thích "line of work"

Mang nghĩa"công việc"

=the type of job someone does/the work that a person does regularly in order to earn money (job)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Line of work chữ line thường ở số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He's in a dangerous line of work.
  • What's your line of work? (IELTS TUTOR giải thích: Chuyên môn công viêc của anh là gì?)
  • What line of work are you in? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn làm nghề gì?)
  • Our main line of work is orchestrating corporate mergers. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc chính của chúng tôi là xếp đặt việc hợp nhất các doanh nghiệp)
  • "What line of work are you in?" "I'm a teacher." 
  • You meet some very interesting people in my line of business.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK