Giải thích idiom: Second to none

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích idiom: Second to none

Mang nghĩa "không thua kém ai, xuất sắc"

=as good as or better than all others

  • The conditions that these prisoners are kept in are second to none.
  • as a dancer , he's second to none (IELTS TUTOR giải thích: là diễn viên múa, anh ta không thua kém một người nào cả)
  • The hotel's restaurant is second to none. (IELTS TUTOR giải thích: Nhà hàng của khách sạn này có một không hai đấy)
  • They provide a service that is second to none. (IELTS TUTOR giải thích: Họ cung cấp một dịch vụ tốt nhất)
  • The food in that restaurant is second to none. (IELTS TUTOR giải thích: Thức ăn ở nhà hàng đó không thua ai cả)
  • As far as quality, our company is second to none. (IELTS TUTOR giải thích: Về chất lượng mà nói công ty chúng tôi không thua kém ai)
  • The room facilities are second to none, even a set of scales! (IELTS TUTOR giải thích: Đồ vật trong phòng đúng là không đâu có được, cả cái cân cũng vậy)
  • Her suggestion was second to none, and the manager accepted it eagerly. (IELTS TUTOR giải thích: Đề nghị của cô ấy có một không hai, làm ông giám đốc phấn khởi chấp nhận ngay)
  • As far as knowledge in various fields is concerned, Mr. Brown is second to none. (IELTS TUTOR giải thích: Về kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ông Brown không thua kém ai)
  • This is an excellent car—second to none. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là chiếc xe tuyệt vời – là loại tốt nhất)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK