Giải thích idiom: "make hay (while the sun shines)"

· Cách dùng từ

I. Giải thích nghĩa đen

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Hay (n): grass has been cut and dried
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
      • Farmers know that it is necessary to make hay while the sun shines. Nông dân biết là cần thiết phải phơi cỏ khô khi trời nắng.
  • Câu thành ngữ mang nghĩa đen là ' Hãy tận dụng khi trời còn nắng để phơi cỏ khô', chính là mang nghĩa nhắc nhở chúng ta cần tận dụng cơ hội tốt, điều kiện tốt để làm việc cần phải làm, giống như câu thành ngữ 'Việc hôm nay chớ để ngày mai'

II. Cách dùng

Mang nghĩa "việc hôm nay chớ để ngày mai, chớp lấy thời cơ, tận dụng cơ hội"

=If you make hay while the sun shines, it means that you take advantage of the chance to do something while conditions are good. In other words, you make good use of your time or make the most of an opportunity while you have the chance / to take full advantage of an opportunity

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Their attitude was let's make hay while the sun shines. (IELTS TUTOR giải thích: Quan điểm của họ là việc hôm nay chớ để ngày mai)
  • You are in England to learn English, so make hay while the sun shines. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn ở nước Anh để học tiếng Anh, vây bạn hãy tận dụng cơ hội đi)
  • Mekong Delta flooded, residents make hay while the sun shines

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc