Diễn đạt "chuyển nhà" tiếng anh (Paraphrase "move one's house")

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt "chuyển nhà" tiếng anh (Paraphrase "move one's house")

1. move one's house.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They want to move their house. (IELTS TUTOR giải thích: Họ muốn chuyển nhà)

2. change one's lodgings.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She wants to change her lodgings. (IELTS TUTOR giải thích: Cô muốn chuyển nhà)

3. move to somewhere

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I am going to move to another place. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sắp chuyển nhà đi nơi khác)

4. move out

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  Do you want to move out? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn muốn chuyển nhà đi phải không?)

5. move in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We had to put off moving in. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đành hoãn việc chuyển nhà lại)

6. leave a house

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She received two months' notice to leave a house. (IELTS TUTOR giải thích: Cô đã nhận giấy báo trước hai tháng phải chuyển nhà)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking