Cách paraphrase từ "company" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "company" tiếng anh

1. business

2. enterprise

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His latest business enterprise (IELTS TUTOR giải thích: sự nghiệp kinh doanh gần đây nhất của anh ta)
  • The music festival is a new enterprise which we hope will become an annual event (IELTS TUTOR giải thích: cuộc liên hoan âm nhạc là một sự nghiệp mới mà chúng tôi hy vọng sẽ trở thành một sự kiện hàng năm)

3. firm

4. corporation

5. manufacturer

6. vendors

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"vendor"tiếng anh

7. brands

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK