Paraphrase từ"company/business" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách Paraphrase từ"company/business" tiếng anh

1. business

2. enterprise

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His latest business enterprise (IELTS TUTOR giải thích: sự nghiệp kinh doanh gần đây nhất của anh ta)
  • The music festival is a new enterprise which we hope will become an annual event (IELTS TUTOR giải thích: cuộc liên hoan âm nhạc là một sự nghiệp mới mà chúng tôi hy vọng sẽ trở thành một sự kiện hàng năm)
  • "Primarily, one of the key advantages of promotional initiatives is their substantial role in advancing revenue growth for enterprises, thereby enhancing their financial performance and overall success."

3. firm

4. corporation

  • "Firstly, one of the key advantages of advertising efforts is their substantial role in advancing revenue growth for corporations, consequently boosting their financial performance and overall success."

5. manufacturer

6. vendors

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"vendor"tiếng anh

7. brands

8. khác

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Establishment:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "First and foremost, one of the main benefits of promotional campaigns is their significant contribution to driving revenue growth for establishments, thereby elevating their financial performance and overall success."
  • Organization:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Primarily, one of the central advantages of marketing initiatives is their substantial impact on driving revenue growth for organizations, ultimately enhancing financial performance and overall success."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE