Cách paraphrase "customers"(Diễn đạt"khách hàng"tiếng anh)

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase "customers" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Phải tuỳ vào từng tình huống mà chọn từ cho thích hợp vì các ngữ nghĩa khác nhau thì có thể sẽ có những từ không phù hợp
 • Cần nắm sự khác nhau giữa các từ dễ nhầm lẫn (mang nghĩa customers) để phân biệt cho chính xác nhé 

1. client

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Clients can quickly grasp the needed products.

2. consumer

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Consumers can easily become familiar with the required products.

3. user

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Users can effortlessly get acquainted with the essential items.

4. purchaser

IELTS TUTOR lưu ý:

 • We haven't been able to find a purchaser for our house yet.
 • Purchasers can quickly learn about the necessary items.

5. clientele

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The nightclub has a very fashionable clientele.

  6. (regular) shopper

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Shoppers can conveniently learn about the essential goods.

  7. patron (khách quen) a person who uses a particular shop, restaurant, hotel, etc., especially regularly

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Will patrons kindly note that this restaurant will be closed on 17 July .
  • Patrons can readily acquaint themselves with the necessary merchandise.

  8. spender

  9. buyer

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Buyers can effortlessly discover the essential items.

  10. individual

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Individuals can easily understand the necessary goods.

  11. visitor

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Visitors can conveniently get to know the required products.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE