Cách dùng"upbring"&"upbringing"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"upbring"&"upbringing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng"upbring"tiếng anh

Mang nghĩa"nuôi nấng"

=to rear or raise (a child); bring up

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She upbrings her children with unwavering dedication and love.
 • They upbring their pets as part of their family, ensuring they receive proper care.
 • The community collectively upbrings the younger generation, emphasizing shared values.
 • He upbrings his students, not only academically but also morally and ethically.
 • The organization aims to upbring disadvantaged youth through mentorship and guidance programs.

III. Cách dùng"upbringing"tiếng anh

Mang nghĩa"sự giáo dục, sự dạy dỗ (trẻ con)"

=Your upbringing is the way that your parents or carers treat you and the things that they teach you when you are growing up.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • upbringing là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To provide an upbringing: Parents strive to provide a nurturing upbringing for their children.
 • To ensure a proper upbringing: Society must ensure a proper upbringing for its youth.
 • To offer an enriching upbringing: They aim to offer an enriching upbringing through educational programs.
 • To create a supportive upbringing: The community works together to create a supportive upbringing for all children.
 • To contribute to the upbringing: Teachers play a crucial role in contributing to the upbringing of students.
 • Martin's upbringing shaped his whole life. 
 • Sam's mother said her son had a good upbringing and schooling.
 • He finally rebelled against his strict upbringing. (IELTS TUTOR giải thích: Cuối cùng nó đã chống đối lại sự giáo dục nghiêm khắc đối với nó)
 • Her manner speaks well for her upbringing. (IELTS TUTOR giải thích: Tác phong của cô ấy chứng tỏ là cô ta được giáo dục tốt)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE