Cách dùng"university(n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"university(n)" tiếng anh

I. "university"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"trường đại học"

=A university is an institution where students study for degrees and where academic research is done.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a university campus/degree/professor
 • at a/the university
 • a university student/lecturer/professor 
 • a university degree/course

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Patrick is now at London University. 
 • They want their daughter to go to university, but they are also keen that she get a summer job. 
 • The university refused to let the controversial politician speak on campus.
 • Which university did you go to/were you at (= did you study at)? 
 • She teaches at the University of Connecticut. 
 • A university degree (IELTS TUTOR giải thích: trình độ đại học)
 • I graduated from Liverpool University in 2012. 
 • She studied at the University of Chicago. 
 • He's hoping to go to university next year. 
 • The site lies on the university campus next to the lake.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE