Cách dùng từ "soon" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng từ "soon" tiếng anh

I. "soon" là trạng từ (adv)

II. Cách dùng từ "soon"

1. Mang nghĩa "chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, sắp; ngay"

=within a short time from now / after a short amount of time soon after something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • pretty soon

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If we don’t leave soon, we’re going to miss our bus. 
 • Mum phoned to say she’d be home soon.
 • If he doesn’t show up pretty soon, I’m leaving.
 • he'll be here very soon (IELTS TUTOR giải thích: anh ta sẽ đến đây trong chốc lát)
 • it will soon be five years since we became friends (IELTS TUTOR giải thích: chẳng mấy chốc mà sắp được năm năm từ ngày chúng ta làm bạn với nhau)
 • Danny supposedly showed up at the party soon after we left.

2. Mang nghĩa "sớm, nhanh"

=quickly

IELTS TUTOR lưu ý:

 • as soon as possible

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • How soon can this package be delivered to Brussels? 
 • Helen wants you to call her back as soon as possible.
 • the sooner you begin , the sooner you finish (IELTS TUTOR giải thích: bắt đầu càng sớm thì càng xong sớm)
 • the sooner you leave , the sooner you'll be home (IELTS TUTOR giải thích: anh càng ra về sớm thì càng sớm đến nhà)

III. Kiến thức liên quan

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK