Cách dùng từ"socialist"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"socialist"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Dùng"socialist"như adj

Mang nghĩa"đặc trưng bởi chủ nghĩa xã hội; ủng hộ chủ nghĩa xã hội, có liên quan đến chủ nghĩa xã hội"

=Socialist means based on socialism or relating to socialism.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...members of the ruling Socialist party.
  •  ...low-inflation policies practised by the socialist government. 
  • Ethiopia was declared a socialist state
  • Socialist construction (IELTS TUTOR giải thích: sự xây dựng xã hội chủ nghĩa)
  • Socialist ideas (IELTS TUTOR giải thích: những tư tưởng xã hội chủ nghĩa)
  • The Socialist Party (IELTS TUTOR giải thích: đảng Xã hội)

III. Dùng"socialist"như noun

1."socialist"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

=A socialist is a person who believes in socialism or who is a member of a socialist party.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The French electorate voted out the socialists.
  • They are champagne socialist. (IELTS TUTOR giải thích: Họ là những người theo phe đối lập trong đảng Xã hội)
  • He was a socialist. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy là một người ủng hộ xã hội chủ nghĩa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK